PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
Audyty podatkowe

W ramach prowadzonych audytów podatkowych Kancelaria, w zależności od zapotrzebowania Klienta, dokonuje weryfikacji prawidłowości wybranych rozliczeń podatkowych Klienta ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prawidłową kwalifikacją zdarzeń gospodarczych oraz weryfikacją ewentualnych obszarów otymalizacji. 

 

Podczas audytu podatkowego, praca naszego zespołu skupia się na identyfikacji ryzyk podatkowych i ich kwalifikacji, jak również na identyfikacji potencjalnych korzyści podatkowych.

 

Audyt służy eliminacji rozpoznanych nieprawidłowości, w tym ograniczeniu lub usunięciu zagrożeń podatkowych, czy też wskazaniu możliwych do osiągnięcia oszczędności podatkowych.

 

Uwzględniając wątpliwości, sugestie i zapotrzebowania Klientów audyty podatkowe prowadzone są w szczególności z zakresu podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT). Jednocześnie oferujemy możliwość modyfikacji zakresu audytu, tak aby  dostosować do do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta. Tym samym audyt podatkowy może dotyczyć podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od nieruchomości, opłat lokalnych oraz innych zobowiązań publicznoprawnych.

 

Usługi świadczone w ramach audytu obejmują w szczególności następujące etapy:

  1. wstępna analiza ryzyk podatkowych, identyfikacja zakresu i rodzaju dokonywanych transkacji, w tym weryfikacja i przegląd dokumentów źródłowych (m.in. umów, deklaracji, faktur, rejestrów);

  2. analiza przyjętej przez Klienta metodologii rozliczeń przy współpracy z działem księgowym lub finansowym Klienta;

  3. sporządzenie raportu z audytu i zaprezentowanie wniosków płynących z przeprowadzonych prac, tj. opis zidentyfikowanych ryzyk oraz potencjalnych obszarów optymalizacji podatkowych, w tym odpowiedzi na wskazane podczas audytu pytania i wątpliwości.


Sporządzony z audytu raport ma przede wszystkim  na celu podsumowanie przeprowadzonej analizy prawidłowości stosowanych przez podatnika rozliczeń podatkowych i wskazanie ewentualnych błędów w przedmiocie realizacji praw i obowiązków podatnika wraz ze wskazaniem możliwości ich wyeliminowania.

 

Co do zasady audyt dokonywany jest na tzw. próbie dokumentacji, która może obejmować wszelkie dokumenty z danego okresu (np. z jednego miesiąca) lub przykładowe dokumenty dotyczące określonych, powtarzalnych, transakcji (np. robót montażowych).

 

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu audytów podatkowych z uwzględnieniem charakteru prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej.

 

W ramach świadczonych usług oferujemy prowadzenie audytów branżowych uwzględniających problematykę danego rodzaju działalności (np. branża IT lub branża budowlana).

 

Sporządzone raporty z przeprowadzonego audytu stanowią podstawę kontynuacji lub zmiany zasad rozliczeń, a wczesne wykrycie nieprawidłowości niejednokrotnie uchroniło naszych Klientów przed negatywnymi skutkami zaniżenia lub zawyżenia podstawy opodatkowania.

 

Czytaj więcej o audycie…

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY
Grzegorz Niebudek
Adwokat / Doradca Podatkowy

Tel: 795 997 029
e-mail: grzegorz.niebudek@ltca.pl

Zmiany w CIT

Omówienie najnowszych zmian przepisów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zmiany w VAT

Omówienie zagrożeń związanych z brakiem  dochowania należytej staranności oraz stanowiska organów podatkowych.

Akademia LTCA już dostępna!

 

Od 27 listopada 2017 r. dostępna jest platforma Akademia LTCA – portal wiedzy dla specjalistów!