POSTS
24
Grudzień 2015
Massive Dynamic Meeting
24
Grudzień 2015
Communication is the key
24
Grudzień 2015
Bill O’Reilly
24
Grudzień 2015
Use Everyone Experience
24
Grudzień 2015
Business Weekly Podcast
24
Grudzień 2015
Lets Grow Every Business
15
Listopad 2015
Bill Gates
15
Listopad 2015
New Team Coming Up
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
Audyty podatkowe

W ramach prowadzonych audytów podatkowych Kancelaria, w zależności od zapotrzebowania Klienta, dokonuje weryfikacji prawidłowości wybranych rozliczeń podatkowych Klienta ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prawidłową kwalifikacją zdarzeń gospodarczych oraz weryfikacją ewentualnych obszarów otymalizacji. 

 

Podczas audytu podatkowego, praca naszego zespołu skupia się na identyfikacji ryzyk podatkowych i ich kwalifikacji, jak również na identyfikacji potencjalnych korzyści podatkowych.

 

Audyt służy eliminacji rozpoznanych nieprawidłowości, w tym ograniczeniu lub usunięciu zagrożeń podatkowych, czy też wskazaniu możliwych do osiągnięcia oszczędności podatkowych.

 

Uwzględniając wątpliwości, sugestie i zapotrzebowania Klientów audyty podatkowe prowadzone są w szczególności z zakresu podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT). Jednocześnie oferujemy możliwość modyfikacji zakresu audytu, tak aby  dostosować do do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta. Tym samym audyt podatkowy może dotyczyć podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od nieruchomości, opłat lokalnych oraz innych zobowiązań publicznoprawnych.

 

Usługi świadczone w ramach audytu obejmują w szczególności następujące etapy:

  1. wstępna analiza ryzyk podatkowych, identyfikacja zakresu i rodzaju dokonywanych transkacji, w tym weryfikacja i przegląd dokumentów źródłowych (m.in. umów, deklaracji, faktur, rejestrów);

  2. analiza przyjętej przez Klienta metodologii rozliczeń przy współpracy z działem księgowym lub finansowym Klienta;

  3. sporządzenie raportu z audytu i zaprezentowanie wniosków płynących z przeprowadzonych prac, tj. opis zidentyfikowanych ryzyk oraz potencjalnych obszarów optymalizacji podatkowych, w tym odpowiedzi na wskazane podczas audytu pytania i wątpliwości.


Sporządzony z audytu raport ma przede wszystkim  na celu podsumowanie przeprowadzonej analizy prawidłowości stosowanych przez podatnika rozliczeń podatkowych i wskazanie ewentualnych błędów w przedmiocie realizacji praw i obowiązków podatnika wraz ze wskazaniem możliwości ich wyeliminowania.

 

Co do zasady audyt dokonywany jest na tzw. próbie dokumentacji, która może obejmować wszelkie dokumenty z danego okresu (np. z jednego miesiąca) lub przykładowe dokumenty dotyczące określonych, powtarzalnych, transakcji (np. robót montażowych).

 

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu audytów podatkowych z uwzględnieniem charakteru prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej.

 

W ramach świadczonych usług oferujemy prowadzenie audytów branżowych uwzględniających problematykę danego rodzaju działalności (np. branża IT lub branża budowlana).

 

Sporządzone raporty z przeprowadzonego audytu stanowią podstawę kontynuacji lub zmiany zasad rozliczeń, a wczesne wykrycie nieprawidłowości niejednokrotnie uchroniło naszych Klientów przed negatywnymi skutkami zaniżenia lub zawyżenia podstawy opodatkowania.

 

Czytaj więcej o audycie…

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY
Grzegorz Niebudek
Adwokat / Doradca Podatkowy

Tel: 795 997 029
e-mail: grzegorz.niebudek@ltca.pl

Zmiany w CIT

Omówienie najnowszych zmian przepisów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zmiany w VAT

Omówienie zagrożeń związanych z brakiem  dochowania należytej staranności oraz stanowiska organów podatkowych.

Akademia LTCA już dostępna!

 

Od 27 listopada 2017 r. dostępna jest platforma Akademia LTCA – portal wiedzy dla specjalistów!