POSTS
24
Grudzień 2015
Massive Dynamic Meeting
24
Grudzień 2015
Communication is the key
24
Grudzień 2015
Bill O’Reilly
24
Grudzień 2015
Use Everyone Experience
24
Grudzień 2015
Business Weekly Podcast
24
Grudzień 2015
Lets Grow Every Business
15
Listopad 2015
Bill Gates
15
Listopad 2015
New Team Coming Up
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover
Opinie podatkowe

Nasz Zespół oferuje kompleksową analizę i opiniowanie przedstawionego zagadnienia pod kątem jego opodatkowania, w tym odniesienie się i omówienie regulacji prawa podatkowego znajdujących zastosowanie w danej sytuacji.

 

Powoływana analiza może przybrać formę rozbudowanej Opinii lub zwięzłej Informacji podatkowej, każdorazowo poprzedzonej ścisłym kontaktem z Klientem w celu ustalenia zakresu zagadnienia oraz weryfikacji stanu faktycznego i zaistniałych wątpliwości podatkowych. 

 

Opinia podatkowa dotyczy różnych wariantów postępowania podatnika oraz przedstawia konsekwencje podatkowe, potencjalne korzyści lub negatywne skutki podatkowe danego sposobu postępowania wraz z rekomendacją co do sposobu działania.

 

Informacja podatkowa natomiast stanowi zwięzłe objaśnienie przepisów prawa podatkowego znajdujących zastosowanie dla danego zdarzenia oraz prezentuje prawidłowy sposób postępowania.  

 

Usługi świadczone są kompleksowo, z uwzględnieniem indywidualnych interesów Klienta oraz charakteru prowadzonej przez Klienta działalności.

 

Opinie i Informacje podatkowe w zależności od zapotrzebowania Klienta mogą dotyczyć poszczególnych dziedzin i określonego zakresu tematyki prawa podatkowego lub przekrojowo objaśniać kwestie opodatkowania danego zdarzenia gospodarczego. 

 

Celem sporządzanych Opinii i Informacji jest minimalizowanie, czy też wyeliminowanie podatkowego lub karno-skarbowego ryzyka podatnika wynikającego z podejmowanych lub planowanych działań gospodarczych, w tym wskazanie podatnikowi jego praw i obowiązków wiążących się z określonym zagadnieniem. 

 

Oferowane przez nasz Zespół Opinie i Informacje podatkowe obejmują swym zakresem regulacje ustaw o podatku dochodowym CIT / PIT oraz ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

 

Kancelaria nie wyklucza jednak, w zależności od zapotrzebowania Klienta sporządzenia analiz innych zagadnień podatkowych, ze szczególnym uwzglednieniem podatku od czyności cywilnoprawnych (PCC). 

 

W ostatnim czasie Kancelaria realizowała projekty z zakresu regulacji obejmujących:

 1. mechanizm odwrotnego obciążenia

 2. amortyzację środków trwałych

 3. koszty uzyskania przychodów

 4. withholding tax (WHT) oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

 5. opodatkowanie oddziałów zagranicznych

 6. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

 7. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

 8. moment rozpoznania przychodów

 9. przychód z tytułu uzyskania nieodpłatnego świadczenia

 10. restrukturyzację prowadzonej działalności

 

Opinie i Informacje podatkowe wielokrotnie pozwałały naszym Klientom na ustalenie lub weryfikację prawidłowości sposobów postępowania, jak również poprzedzały kluczowe decyzje w zakresie zawieranych transakcji i ich rozliczeń na gruncie podatku CIT oraz VAT.

 

Dodatkowo, charakter obecnie prowadzonej działalności gospodarczej niejednokrotnie związany jest z zawieraniem transakcji z podmiotami zagranicznymi, a w konsekwncji sporządzenie właściwej Opinii lub Informacji podatkowej stanowi niezbędne wsparcie przy opodatkowaniu transgranicznym oraz przygotowaniu optymalnych struktur międzynarodowych i prezentacji schematu opodatkowania działań podatnika.

 

Podatnicy każdorazowo powinni brać pod uwagę istniejące korzyści i ryzyka podatkowe związane z podejmowanymi lub planowanymi czynnościami, oferta naszego Zespołu jest kierowana właśnie do tych podatników, dla których opiniowanie kontrektych działań gospodarczych stanowi jeden z elementów podejmowania kluczowych decyzji. 

 

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY
Grzegorz Niebudek
Adwokat / Doradca Podatkowy

Tel: 795 997 029
e-mail: grzegorz.niebudek@ltca.pl

Zmiany w CIT

Omówienie najnowszych zmian przepisów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.Zmiany w VAT

Omówienie zagrożeń związanych z brakiem dochowania należytej staranności oraz stanowiska organów podatkowych.


Akademia LTCA już dostępna!

 

Od 27 listopada 2017 r. dostępna jest platforma Akademia LTCA – portal wiedzy dla specjalistów!