PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover
Opinie podatkowe

Nasz Zespół oferuje kompleksową analizę i opiniowanie przedstawionego zagadnienia pod kątem jego opodatkowania, w tym odniesienie się i omówienie regulacji prawa podatkowego znajdujących zastosowanie w danej sytuacji.

 

Powoływana analiza może przybrać formę rozbudowanej Opinii lub zwięzłej Informacji podatkowej, każdorazowo poprzedzonej ścisłym kontaktem z Klientem w celu ustalenia zakresu zagadnienia oraz weryfikacji stanu faktycznego i zaistniałych wątpliwości podatkowych. 

 

Opinia podatkowa dotyczy różnych wariantów postępowania podatnika oraz przedstawia konsekwencje podatkowe, potencjalne korzyści lub negatywne skutki podatkowe danego sposobu postępowania wraz z rekomendacją co do sposobu działania.

 

Informacja podatkowa natomiast stanowi zwięzłe objaśnienie przepisów prawa podatkowego znajdujących zastosowanie dla danego zdarzenia oraz prezentuje prawidłowy sposób postępowania.  

 

Usługi świadczone są kompleksowo, z uwzględnieniem indywidualnych interesów Klienta oraz charakteru prowadzonej przez Klienta działalności.

 

Opinie i Informacje podatkowe w zależności od zapotrzebowania Klienta mogą dotyczyć poszczególnych dziedzin i określonego zakresu tematyki prawa podatkowego lub przekrojowo objaśniać kwestie opodatkowania danego zdarzenia gospodarczego. 

 

Celem sporządzanych Opinii i Informacji jest minimalizowanie, czy też wyeliminowanie podatkowego lub karno-skarbowego ryzyka podatnika wynikającego z podejmowanych lub planowanych działań gospodarczych, w tym wskazanie podatnikowi jego praw i obowiązków wiążących się z określonym zagadnieniem. 

 

Oferowane przez nasz Zespół Opinie i Informacje podatkowe obejmują swym zakresem regulacje ustaw o podatku dochodowym CIT / PIT oraz ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

 

Kancelaria nie wyklucza jednak, w zależności od zapotrzebowania Klienta sporządzenia analiz innych zagadnień podatkowych, ze szczególnym uwzglednieniem podatku od czyności cywilnoprawnych (PCC). 

 

W ostatnim czasie Kancelaria realizowała projekty z zakresu regulacji obejmujących:

 1. mechanizm odwrotnego obciążenia

 2. amortyzację środków trwałych

 3. koszty uzyskania przychodów

 4. withholding tax (WHT) oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

 5. opodatkowanie oddziałów zagranicznych

 6. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

 7. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

 8. moment rozpoznania przychodów

 9. przychód z tytułu uzyskania nieodpłatnego świadczenia

 10. restrukturyzację prowadzonej działalności

 

Opinie i Informacje podatkowe wielokrotnie pozwałały naszym Klientom na ustalenie lub weryfikację prawidłowości sposobów postępowania, jak również poprzedzały kluczowe decyzje w zakresie zawieranych transakcji i ich rozliczeń na gruncie podatku CIT oraz VAT.

 

Dodatkowo, charakter obecnie prowadzonej działalności gospodarczej niejednokrotnie związany jest z zawieraniem transakcji z podmiotami zagranicznymi, a w konsekwncji sporządzenie właściwej Opinii lub Informacji podatkowej stanowi niezbędne wsparcie przy opodatkowaniu transgranicznym oraz przygotowaniu optymalnych struktur międzynarodowych i prezentacji schematu opodatkowania działań podatnika.

 

Podatnicy każdorazowo powinni brać pod uwagę istniejące korzyści i ryzyka podatkowe związane z podejmowanymi lub planowanymi czynnościami, oferta naszego Zespołu jest kierowana właśnie do tych podatników, dla których opiniowanie kontrektych działań gospodarczych stanowi jeden z elementów podejmowania kluczowych decyzji. 

 

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY
Grzegorz Niebudek
Adwokat / Doradca Podatkowy

Tel: 795 997 029
e-mail: grzegorz.niebudek@ltca.pl

Zmiany w CIT

Omówienie najnowszych zmian przepisów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.Zmiany w VAT

Omówienie zagrożeń związanych z brakiem dochowania należytej staranności oraz stanowiska organów podatkowych.


Akademia LTCA już dostępna!

 

Od 27 listopada 2017 r. dostępna jest platforma Akademia LTCA – portal wiedzy dla specjalistów!