PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
Interpretacje indywidualne

Nasz zespół specjalistów zapewnia wsparcie merytoryczne, opiniowanie oraz weryfikację sporządzanych przez Klientów we własnym zakresie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego.

 

W ramach świadczonych usług oferujemy również reprezentację Klienta oraz wystąpienie w jego imieniu z właściwym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnych, w tym reprezentację w ewentualnym postępowaniu wywołanym wystąpieniem z danym wnioskiem i obroną prawidłowości prezentowanego stanowiska wnioskodawcy.

 

W zakresie powoływanej reprezentacji oferujemy także wystąpienie z wspólnym wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowych, eliminujących ryzyko odmiennej oceny tego samego zdarzenia gospodarczego przez różne organy podatkowe, czy też sądy administracyjne.

 

Sporządzenie wniosku poprzedzone jest analizą przedstawionego zagadnienia pod kątem jego opodatkowania oraz pod kątem zasadności występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, wraz ze wskazaniem potencjalmych korzyści i negatywnych ryzyk podatkowych.

 

Usługi związane z wystąpieniem z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnych opierają się na ścisłej współpracy z podatnikiem celem dokładnego ustalenia stanu faktycznego zaistniałego lub mającego zaistnieć w przyszłości. 

 

Priorytetem naszego zespołu jest wyczerpujący opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego prezentowanego przez Klienta, którego odzwierciedlenie i późniejsza ocena przez organy podatkowe ma fundamentalne znaczenie dla zapewnienia ochrony wnioskodawcy.

 

Argumentacja prawidłowości zajmowanego stanowiska poparta jest aktualnymi interpretacjami podatkowymi lub orzeczeniami sądow administracyjnych wydanych w analogicznym stanie faktycznym.


Sporządzane przez nas Zespół interpretacje podatkowe obejmują swym zakresem regulacje ustaw o podatku dochodowym CIT / PIT oraz ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). 


Kancelaria nie wyklucza jednak, w zależności od zapotrzebowania Klienta sporządzenia wniosków w zakresie innych zagadnień podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od czyności cywilnoprawnych (PCC).


W ostatnim czasie Kancelaria uzyskała pozytywne interpretacje podatkowe m.in. w zakresie:

  1. prawidłowości stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia przez członków Konsorcjum

  2. prawidłowości zaniechania obliczenia i poboru podatku u źródła

  3. prawidłowości stosowania prewspółczynnika

  4. prawidłowości opodatkowania usług kompleksowych

  5. prawidłowości momentu rozpoznawania przychodu

  6. prawidłowości rozliczeń kosztów uzyskania przychodów

 

Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, oferujemy możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, jak również weryfikujemy zasadność wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej, mającej zapobiec kwestionowaniu czynności podejmowanych przez podatnika jako działań o charakterze sztucznym, służącym unikaniu opodatkowania.

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY
Grzegorz Niebudek
Adwokat / Doradca Podatkowy

Tel: 795 997 029
e-mail: grzegorz.niebudek@ltca.pl

Zmiany w CIT

Omówienie najnowszych zmian przepisów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

 

Zmiany w VAT

Omówienie zagrożeń związanych z brakiem dochowania należytej staranności oraz stanowiska organów podatkowych.Akademia LTCA już dostępna!

 

Od 27 listopada 2017 r. dostępna jest platforma Akademia LTCA – portal wiedzy dla specjalistów!